นโยบายความเป็นส่วนตัว และคำสงวนสิทธิ์

ภายในนโยบายฉบับนี้

(ก) “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ชื่อว่า TerraByte และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://terrabyte.app

(ข) “ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “เทอร์ร่าไบต์” หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ตามนโยบายฉบับนี้ คือ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด สำนักงานเลขที่ 71 อาคาร จี พี เฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ค) “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุม ข้อมูล 

(ง) “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย นั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

(จ) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใด ๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(ช) “ท่าน” หมายความว่า ผู้ใช้งาน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายฉบับนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

TerraByte (“หรือผู้ควบคุมข้อมูล”) ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดย

บังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเทอร์ร่าไบต์หรือตัวแทนของเทอร์ร่าไบต์ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจรับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยเทอร์ร่าไบต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อเทอร์ร่าไบต์ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของTerraByte เทอร์ร่าไบต์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิดและวิธีการที่เทอร์ร่าไบต์พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเทอร์ร่าไบต์และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ ซึ่งจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่าไบต์ตามนโนบายฉบับนี้ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของTerraByteหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของTerraByte เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับTerraByteและต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเทอร์ร่าไบต์ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับTerraByte โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเทอร์ร่าไบต์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

เทอร์ร่าไบต์จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่าไบต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับTerraByteทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เทอร์ร่าไบต์ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อ ให้ท่านได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรีอวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายแก้ไขเพิ่มเติมตังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

หมายเหตุ:

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของTerraByte ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาตเปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ชาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากเทอร์ร่าไบต์ ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเทอร์ร่าไบต์

ข้อจำกัดความรับผิด

เทอร์ร่าไบต์ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัดเพียง) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย

เทอร์ร่าไบต์จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เทอร์ร่าไบต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่TerraByte หรือ

2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านได้นั้นเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เทอร์ร่าไบต์อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เทอร์ร่าไบต์ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของเทอร์ร่าไบต์แห่งประเทศไทยหรือเทอร์ร่าไบต์กลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ เทอร์ร่าไบต์อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเทอร์ร่าไบต์และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของTerraByte ซึ่ง บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับTerraByte หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเทอร์ร่าไบต์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเทอร์ร่าไบต์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เทอร์ร่าไบต์ใต้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเทอร์ร่าไบต์องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร์ร่าไบต์ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส เทอร์ร่าไบต์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากบัญชีกับเทอร์ร่าไบต์ด้วย

ท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเทอร์ร่าไบต์อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เทอร์ร่าไบต์สงวนสิทธิ์ ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิด

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เทอร์ร่าไบต์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ซึ่งจะจัดให้มีมาตรการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยมาตรการ มาตรฐานเทคโนโลยีและ/หรือด้วยระบบ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Right) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการส่งผ่านข้อมูลและรักษาความปลอดภัย (Firewalls) และ Internet Protocol Security (IPsec)

รวมถึงการควบคุมให้ผู้ประมวลผลข้อมูลมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(ก) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าไบต์และผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

  1. เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต 
  2. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
  4. เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการตลาดจากบริษัท
  5. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน
  6. เพื่อการให้บริการสื่อสังคมและการเรียกเก็บเงินค่าบริการ

(ข) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าไบต์และผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น

1) ชื่อ นามสกุล

2) ที่อยู่

3) เบอร์โทรศัพท์

4) อีเมล

5) ชื่อบริษัท

6) เลขบัตรประชาชน

(ค) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าไบต์และผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ได้มีความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

(ง) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าไบต์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยต่อ บุคคลและ/หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ คือ

1) ผู้ประมวลผลข้อมูล และ

2) บริษัทในเครือของผู้ควบคุมข้อมูล

แต่อย่างไรก็ดี การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของTerraByteตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขสถิติ อัตราต่าง ๆ ของTerraByte และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทอร์ร่าไบต์ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เทอร์ร่าไบต์หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเทอร์ร่าไบต์และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเทอร์ร่าไบต์

เทอร์ร่าไบต์สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ได้อย่างต่อเนื่อง เทอร์ร่าไบต์ อาจใช้อุปกรณ์ชอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การตูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าไบต์ เทอร์ร่าไบต์อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเทอร์ร่าไบต์และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเทอร์ร่าไบต์โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเทอร์ร่าไบต์นั้น เทอร์ร่าไบต์อาจใช้ระบบ คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของTerraByteโดย "คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเทอร์ร่าไบต์และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเทอร์ร่าไบต์

การถอนความยินยอม

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เทอร์ร่าไบต์ตามนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดโดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ 71 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ เลือก “ไม่ยินยอม” ในเมนูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวภายในเว็บไซต์

ทั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อท่านเว็บไซต์หากมีการถอนความยินยอม คือ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการพิเศษภายในเว็บไซต์ได้ มีเพียงสิทธิเยี่ยมชมเท่านั้น แลท่านอาจได้รับบริการที่ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ

สิทธิของท่าน 

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายฉบับนี้และการให้ความยินยอมใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ ท่านได้รับทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของท่าน ดังต่อไปนี้

(ก) ท่านอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เทอร์ร่าไบต์ตามวิธีและช่องทางที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ 

(ข) ท่านมีสิทธิการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนที่เทอร์ร่าไบต์ได้ เก็บรวบรวมเอาไว้ตามนโยบายฉบับนี้ 

(ค) ท่านมีสิทธิได้รับการเปิดเผยจากเทอร์ร่าไบต์ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งตนไม่ได้ให้ความยินยอม หากว่ามีกรณีเช่นว่า 

(ง) ท่านอาจให้เทอร์ร่าไบต์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนไปยังเทอร์ร่าไบต์ รายอื่น รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากเทอร์ร่าไบต์ที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้นด้วย 

(จ) ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เทอร์ร่าไบต์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของเทอร์ร่าไบต์หรือของบุคคลอื่นซึ่งท่านอาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าเทอร์ร่าไบต์ 

(2) เทอร์ร่าไบต์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเทอร์ร่าไบต์ซึ่งท่านอาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าเทอร์ร่าไบต์ 

(3) เทอร์ร่าไบต์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ 

(4) เทอร์ร่าไบต์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ โดยที่การศึกษาวิจัยนั้นไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 

(ฉ) ท่านอาจให้เทอร์ร่าไบต์ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

(2) เมื่อท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและเทอร์ร่าไบต์นั้นไม่มีอำนาจอื่นตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป 

(3) เมื่อท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 

(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(ช) ท่านอาจให้เทอร์ร่าไบต์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อยู่ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เทอร์ร่าไบต์อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบดังกล่าว 

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นต้องการให้เทอร์ร่าไบต์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอาไว้เพื่อประโยชน์ในสิทธิเรียกร้องของท่านเอง อันได้แก่ การก่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของท่าน การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ท่านอาจ ให้เทอร์ร่าไบต์เพียงระงับการใช้ข้อมูลแทนการดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือ 

(4) เทอร์ร่าไบต์อยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผย แพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้คัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น 

(ซ) เมื่อท่านพบเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผิด ล้าหลัง ไม่ชัดเชน ท่านมีสิทธิให้เทอร์ร่าไบต์ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

(ฌ) ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทอร์ร่าไบต์และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูล

การรวบรวมและการสงวนขอมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเทอร์ร่าไบต์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเทอร์ร่าไบต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเทอร์ร่าไบต์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เทอร์ร่าไบต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่TerraByteตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่TerraByteแล้ว TerraByteจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร์ร่าไบต์

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเทอร์ร่าไบต์จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เทอร์ร่าไบต์และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังTerraByte เทอร์ร่าไบต์จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเทอร์ร่าไบต์ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่าไบต์จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ TerraByteจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่TerraByteหรือ

2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านได้นั้นเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียว

การแจ้งเตือนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เทอร์ร่าไบต์ทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีการละเมิดโดยบุคคลใด เทอร์ร่าไบต์จะดำเนิน การดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ เทอร์ร่าไบต์จะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถ กระทำได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ 

(ข) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ เทอร์ร่าไบต์จะแจ้งเหตุการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและต่อท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถกระทำได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอให้เทอร์ร่าไบต์ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

71 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์: 02-046-3561  อีเมล: contact@terrabkk.com

  วัน-เวลาทําการ: 09.00-18.00 น. (ยกเว้น วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การบันทึกรายการสำคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้สิทธิเทอร์ร่าไบต์ไว้เป็นเป็นอย่างอื่น เทอร์ร่าไบต์จะบันทึก รายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบ จากท่านเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

(ข) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์ร่าไบต์

(ง) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(จ) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

(ฉ) การเก็บรวบรม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูล

(ช) การปฏิเสธคำขอและการคัดค้านต่างๆ

(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่าไบต์ จะจัดให้มีระบบและมาตรการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ข) ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้ และ

(ค) ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลงกล่าวตามที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอม เอาไว้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เทอร์ร่าไบต์ อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือ บ้างส่วน โดยเทอร์ร่าไบต์ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณา และดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับ นั้นแล้วให้ถือว่านโยบายแก้ไขเพิ่มเติมตังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

นโยบายทางธุรกิจ

  ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า/บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน จัดส่งมาที่ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี พี เฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 Tax ID 0105558128894 บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้ใช้บริการชำระไว้เพื่อการซื้อสินค้า/บริการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว